Kezdőlap Jogszabályok Hulladékgazdálkodás
Hulladékgazdálkodási jogszabályok

Törvények


1995. évi LIII. törvény  A környezet védelmének általános szabályairól


2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól


2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról

 

 

Kormányrendeletek101/1996. (VII.12.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékok országhatárokat átlépő szállításának ellenőrzéséről és ártalmatlanításáról szóló, Bázelben, 1989. március 22. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről


50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet a szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályairól


98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről


271/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról


209/2005. (X. 5.) Korm. rendelet a betétdíj alkalmazásának szabályairól


240/2005. (X.27.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékok országhatárokat átlépő szállításának ellenőrzéséről és ártalmatlanításáról szóló, Bázelben, 1989. március 22. napján aláírt Egyezmény módosításainak kihirdetéséről


180/2007. (VII. 3.) Korm. rendelet az országhatárt átlépő hulladékszállításról


64/2008. (III.28.) Korm. rendelet a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól


438/2012. (XII.29.) Korm. rendelet a közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységéről és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről


439/2012. (XII.29.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről


440/2012. (XII.29.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről


442/2012. (XII.29.) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről


443/2012. (XII.29.) Korm. rendelet az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről


444/2012. (XII.29.) Korm. rendelet a hulladékká vált gépjárművekről


445/2012. (XII.29.) Korm. rendelet az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről


310/2013. (VIII.16.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási tervekre és a megelőzési programokra vonatkozó részletes szabályokról


317/2013. (VIII.28.) Korm. rendelet a közszolgáltató kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésről


318/2013. (VIII.28.) Korm. rendelet a hulladéklerakási járulék megfizetéséről és felhasználásának céljairól


443/2013. (XI.27.) Korm. rendelet a fémkereskedelmi tevékenységről


Miniszteri rendeletek1/1986. (II.21.) ÉVM-EüM rendelet a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről


1/2002. (I.11.) EüM rendelet az egészségügyi intézményekben keletkező hulladék kezeléséről


3/2002. (II. 22.) KöM rendelet a hulladékok égetésének műszaki követelményeiről, működési feltételeiről és a hulladékégetés technológiai kibocsátási határértékeiről


5/2002. (X. 29.) KvVM rendelet a települési szilárd hulladék kezelésére szolgáló egyes létesítmények kialakításának és üzemeltetésének részletes műszaki szabályairól


16/2002. (IV. 10.) EüM rendelet a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről


110/2002. (XII.12.) OGY határozat az Országos Hulladékgazdálkodási Tervről


15/2003. (XI. 7.) KvVM rendelet a területi hulladékgazdálkodási tervekről


23/2003. (XII. 29.) KvVM rendelet a biohulladék kezeléséről és a komposztálás műszaki követelményeiről


103/2003. (IX.11.) FVM rendelet a növényvédő szerrel szennyezett csomagolóeszköz- hulladékok kezeléséről


45/2004. (VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól


20/2005. (VI.10.) EüM rendelet a humán gyógyszerek és csomagolásuk hulladékainak kezeléséről


20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről


14/2008. (IV.3.) GKM rendelet a bányászati hulladékok kezeléséről


144/2012. (XII.27.) VM rendelet a PCB, valamint a PCB-t tartalmazó berendezések kezelésének részletes szabályairól


145/2012. (XII.27.) VM rendelet a hulladékolajjal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységek részletes szabályairól


72/2013. (IV.3.) VM rendelet a hulladékjegyzékről


120/2013. (IV.3.) VM rendelet a titán-dioxidot előállító létesítmények kibocsátásáról