Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály

  • A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése
Kezdőlap Információk Hatósági információk Zajvédelem

Zaj- és rezgésvédelmi hatósági eljárások


A környezeti zaj- és rezgésforrás létesítésével és üzemeltetésével kapcsolatos szabályokat a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) rögzíti.


Létesítéssel kapcsolatos zaj és rezgés elleni védelmi követelmények

A környezetbe zajt vagy rezgést kibocsátó létesítményeket úgy kell tervezni és megvalósítani, hogy a védendő területen, épületben és helyiségben a zaj- vagy rezgésterhelés feleljen meg a zaj- és rezgésterhelési követelményeknek.


A különböző zajforrásokra vonatkozó zaj- és rezgésterhelési határértékeket, és azok értelmezését a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet rögzíti.


Azokban a zajjal járó tevékenységekre irányuló hatósági engedélyezési eljárásokban, amelyekben a felügyelőség szakhatóságként eljár, az eljáráshoz benyújtott dokumentációnak zaj elleni védelemről szóló munkarészt kell tartalmaznia. A munkarész tartalmi követelményeit a Korm. rendelet 2. számú melléklete rögzíti. (http://nydtktvf.zoldhatosag.hu/images/dok/szakhat_zaj.pdf)

Üzemi vagy szabadidős zajforrás esetén a tevékenység megkezdése előtt az üzemeltető köteles a környezetvédelmi hatóságtól környezeti zajkibocsátási határérték megállapítását kérni.


A zajkibocsátási határérték megállapítására irányuló eljárás szabályait, valamint a megállapítható határértékek mértékét a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet rögzíti.


Zajkibocsátási határérték megállapítására az üzemeltető által benyújtandó kérelem a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 2. számú melléklete szerinti adatokat kell, hogy tartalmazza. (http://nydtktvf.zoldhatosag.hu/images/dok/zaj-kérelem.doc)

Amennyiben a zajkibocsátási határérték kérelem benyújtását nem előzte meg olyan szakhatósági eljárás, amelyben a felügyelőség részére a Korm. rendelet 2. számú melléklete szerinti dokumentáció megküldésre került, úgy a zajkibocsátási határérték kérelemhez a megállapítandó határértékek betarthatóságát igazoló (méréssel vagy számítással alátámasztott) dokumentációt is be kell nyújtani.


A környezeti zajforrás üzemeltetőjének abban az esetben nem kell zajkibocsátási határérték megállapítását kérni, ha a tervezett zajforrás hatásterületén nincs védendő terület, épület vagy helyiség, vagy a zajforrás hatásterületének határvonala a számítások illetve mérések alapján a környezeti zajforrást magába foglaló telekingatlan határvonalán belülre esik és a teleingatlant a zajforrás üzemeltetőjén kívül más személy nem használja.


A zajkibocsátási határérték megállapítására irányuló eljárás igazgatási szolgáltatási díját a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 1. számú mellékletének I. fejezete rögzíti.


Zajforrások üzemeltetésével kapcsolatos követelmények (üzemi, szabadidős zajforrás)

Az üzemi vagy szabadidős zajforrás üzemeltetője köteles betartani a környezetvédelmi hatóság által a számára határozatban megállapított határértékeket.


Amennyiben a környezetvédelmi hatóság ellenőrzése során észleli, hogy a környezeti zajforrás zajkibocsátása a határozatban megállapított kibocsátási határértéket túllépi, zajbírság fizetésére kötelezi az üzemeltetőt.


Ha a környezetvédelmi hatóság azt állapítja meg, hogy az üzemi vagy szabadidős zajforrás által kibocsátott zaj a határozatban megállapított határértéket meghaladja, a zajforrás üzemeltetőjét intézkedési terv benyújtására kötelezi.


A környezeti zajforrást üzemeltető a környezeti zajforrás területén és hatásterületén bekövetkező minden olyan változást, amely a határértékek betartására hatással lehet (határérték-túllépést okozhat), valamint az üzemeltető személyének változását, és az üzemeltetés megszűntetését a változás bekövetkezésétől számított 30 napon belül a

93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 3. számú melléklete szerinti adatlapon (http://nydtktvf.zoldhatosag.hu/images/dok/zaj-változásjelentés.doc) köteles bejelenteni a környezetvédelmi hatóságnak.