Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály

  • A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség elnevezése a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 481/2013. (XII.17.) Korm. rend. 4. § (2) bekezdése és 1. melléklet I. pontja alapján 2014. január 1-től Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség. Ugyanezen Korm. rend. 9. § (1) bekezdése értelmében vízvédelmi hatóságként továbbra is a felügyelőség jár el, míg a vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 482/2013. (XII.17.) Korm. rend. 4. § (1) bekezdése és 2. melléklet értelmében a vízügyi hatósági feladatokat a 2014. január 1-vel megalakuló Nyugat-dunántúli Vízügyi Hatóság látja el.

Kérjük kedves Ügyfeleinket, hogy a fentiek szerint a vízjogi engedélyezéssel, vízkészletjárulékkal kapcsolatos kérdéseiket, beadványaikat a Nyugat-dunántúli Vízügyi Hatósághoz (9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2.) szíveskedjenek címezni.
További információk: www.nyuduvizig.hu
 
318/*2013. Korm. rendelet - tájékoztató

 

Tájékoztatás automata levegőminőségi mérőállomások üzembe helyezéséről

Tájékoztatjuk a szíves érdeklődőket, hogy 2013. április 12-én Szentgotthárdon, április 23-án pedig Szombathelyen automata levegőminőségi mérőállomások kerültek átadásra. Az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (Győr) üzemeltetésében lévő mérőállomások, a meteorológiai adatok rögzítése mellett, az alábbi légszennyező anyagok tekintetében végeznek folyamatos méréseket:

 - kén-dioxid (SO2),
- nitrogén-dioxid (NO2), nitrogén-oxidok (NOx),
- szén-monoxid (CO)
- ózon (O3),
- szállópor (PM10).

A mért komponensek adatai automatikusan továbbításra kerülnek az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat (OLM) rendszerébe, melynek honlapján (www.kvvm.hu/olm) az adatok lekérdezhetőek.

Felügyelőségünk illetékességi területére eső új mérőállomások adatai az alábbi linkre kattintva közvetlenül is elérhetőek:

szombathelyi mérőállomás
szentgotthárdi mérőállomásMódosítás dátuma: 2013. április 24. szerda, 13:07
 

A Kormány 104/2013. (IV. 5.) Korm. rendelete
a hulladéklerakási járulék megfizetésének részletes szabályairól

A Kormány a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 22. pontjában, az 5. § tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110/A. §-ában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 68. § (1) bekezdése alapján hulladéklerakási járulék (a továbbiakban: járulék) fizetésére kötelezett (a továbbiakban: kötelezett) a Ht. 68. § (3) bekezdése szerinti bejelentkezést az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség (a továbbiakban: OKTVF) részére az 1. melléklet szerinti formanyomtatvány egy példányban történő megküldésével teljesíti.

2. §  (1)   A járulékfizetésre kötelezett a járulékot az OKTVF Magyar Államkincstárnál vezetett
                10032000-00287261-30006016 számú fizetési számlájára történő átutalással fizeti
                meg.

(2)   Az átutalás közlemény rovatában fel kell tüntetni a befizetéssel érintett negyedévet.

(3)   A járulékfizetésre kötelezett a Ht. 68. § (6) bekezdése szerinti adatszolgáltatást a 2.
       melléklet szerinti formanyomtatvány egy példányban történő megküldésével teljesíti.

3. §  Az OKTVF a befizetett járulékot a központi költségvetés Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet „Hulladéklerakási járulékból finanszírozott feladatok” fejezeti kezelésű előirányzathoz kapcsolódó előirányzat-felhasználási keretszámlára a befizetést követő hónap 25. napjáig átutalja.

4. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

5. §  A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(2) Az OKTVF jár el a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 20. §-ában, 29. §-ában, 68. és 69. §-ában, valamint a 81. §-ában foglalt környezetvédelmi hatóságként.”

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök   

Letöltés:
1. melléklet - Hulladéklerakási járulékfizetési kötelezettség bejelentő lap (DOC)
2. melléklet - Hulladéklerakási járulék adatszolgáltatási lap (DOC)


A 2013 január 1-től hatályos hulladékgazdálkodást érintő jogszabályok a 'Jogszabályok / Hulladékgazdálkodás' menüpont alatt megtalálhatóak.

 


5. oldal / 6