Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály

A Kormány 104/2013. (IV. 5.) Korm. rendelete
a hulladéklerakási járulék megfizetésének részletes szabályairól

A Kormány a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 22. pontjában, az 5. § tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110/A. §-ában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 68. § (1) bekezdése alapján hulladéklerakási járulék (a továbbiakban: járulék) fizetésére kötelezett (a továbbiakban: kötelezett) a Ht. 68. § (3) bekezdése szerinti bejelentkezést az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség (a továbbiakban: OKTVF) részére az 1. melléklet szerinti formanyomtatvány egy példányban történő megküldésével teljesíti.

2. §  (1)   A járulékfizetésre kötelezett a járulékot az OKTVF Magyar Államkincstárnál vezetett
                10032000-00287261-30006016 számú fizetési számlájára történő átutalással fizeti
                meg.

(2)   Az átutalás közlemény rovatában fel kell tüntetni a befizetéssel érintett negyedévet.

(3)   A járulékfizetésre kötelezett a Ht. 68. § (6) bekezdése szerinti adatszolgáltatást a 2.
       melléklet szerinti formanyomtatvány egy példányban történő megküldésével teljesíti.

3. §  Az OKTVF a befizetett járulékot a központi költségvetés Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet „Hulladéklerakási járulékból finanszírozott feladatok” fejezeti kezelésű előirányzathoz kapcsolódó előirányzat-felhasználási keretszámlára a befizetést követő hónap 25. napjáig átutalja.

4. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

5. §  A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(2) Az OKTVF jár el a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 20. §-ában, 29. §-ában, 68. és 69. §-ában, valamint a 81. §-ában foglalt környezetvédelmi hatóságként.”

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök   

Letöltés:
1. melléklet - Hulladéklerakási járulékfizetési kötelezettség bejelentő lap (DOC)
2. melléklet - Hulladéklerakási járulék adatszolgáltatási lap (DOC)


A 2013 január 1-től hatályos hulladékgazdálkodást érintő jogszabályok a 'Jogszabályok / Hulladékgazdálkodás' menüpont alatt megtalálhatóak.

 
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környzethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 2013 január 1-jével módosult szövegét itt olvashatják.
Az előzetes vizsgálati eljárás, a környezeti hatásvizsgálati eljárás és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárások megindítására irányuló kérelmet és a benyújtott tervdokumentációt az e-Tájékoztató/Közlemények/Kérelem és mellékletei menüpont alatt tekinthetik meg.


Módosítás dátuma: 2013. január 24. csütörtök, 10:43
 
Értesítjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy Felügyelőségünk az ügyfelek és képviselőik számára - a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 5. §-ában foglalt tájékoztatási kötelezettségén túlmenő - szóbeli konzultációs lehetőséget biztosít környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi jogi, műszaki kérdésekben.
A konzultációért az ügyfélnek, illetve képviselőjének megkezdett óránként és szakágazatonként 6750,- Ft+ÁFA díjat kell fizetnie.
A konzultáció adatlapja a Formanyomtatványok/Konzultáció menüpontból letölthető.

Módosítás dátuma: 2013. január 24. csütörtök, 09:51
 


Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy ügyfélfogadási rendünk megváltozott!

Ügyfélfogadási idő:

Hétfő: 8:30 - 12:00
Szerda: 8:30 - 12:00  és  13:00 - 16:00
Péntek: 8:30 - 12:00
Keddi és csütörtöki napokon ügyfélfogadás nincs
 


6. oldal / 6